Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Dagmar Môťovská (24.7.2017)

v pondelok 24.7.2017 o 13:00 hod. v miestnosti I/32


26. 06. 2017 08.56 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore teória vyučovania matematiky

Termín obhajoby: 24. júla 2017 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: I/32, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Využitie počítačových aplikácií na diagnostikovanie štruktúry matematických znalostí a schopností žiaka

Uchádzač: RNDr. Dagmar Môťovská

Školiteľ doktoranda: doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
Členovia:  doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc., doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc., doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc., PaedDr. Iveta Kohanová, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Josef Molnár CSc., doc. RNDr. Jana Kopfová, PhD., doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.

 

Autoreferát dizertačnej práce