Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Vladimír Boža (7.7.2017)

v piatok 7.7.2017 o 13:00 hod. v miestnosti M/213


13. 06. 2017 09.17 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore informatika

Termín obhajoby: 7. júla 2017 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/213, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Algorithms for High-Throughput Sequencing Data

Uchádzač: Mgr. Vladimír Boža

Školiteľ doktoranda: doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr.Rastislav Kráľovič, PhD. 
Členovia: prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD., RNDr. Stefan Dobrev, PhD., Ing. Matej Lexa, PhD., doc. RNDr. Dana Pardubská, PhD. 
Oponenti: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, PhD., prof. Paola Bonizzoni, prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce