Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Radoslav Paučo (22.8.2017)

v utorok 22.8.2017 o 11:00 hod. v posluchárni C


04. 07. 2017 13.45 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore astronómia a astrofyzika

Termín obhajoby: 22. augusta 2017 o 11:00 hod.

Miesto konania obhajoby: poslucháreň C, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Outer Solar System in Milgromian Dynamics

Uchádzač: Mgr. Radoslav Paučo

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.
Členovia: prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc., RNDr. Augustín Skopal, DrSc., doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD., doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc., RNDr. Luboš Neslušan, CSc., RNDr. Bruno Jungwiert, PhD.

 

Autoreferát dizertačnej práce