Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Michal Pelach (22.8.2018)

v stredu 22.8.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


23. 07. 2018 12.56 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore biofyzika

Termín obhajoby: 22. augusta 2018 o 14:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F1/364

Téma dizertačnej práce: Raman Study of Cell Encapsulating Polymer Microspheres

Uchádzač: Mgr. Michal Pelach

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc. 
Členovia: prof. RNDr. Libuša Šikurová, PhD., doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc., doc. Ing. Martin Weis, PhD., doc. RNDr. Daniela Uhríková, CSc.  
Oponenti: prof. Ing. Július Cirák, CSc.,  Dr. Ilia Ivanov, PhD., RNDr. Zuzana Jurašeková, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce