Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Matúš Padyšák (15.7.2024)

v pondelok 15.7.2024 o 11:00 hod. v miestnosti F1/108


27. 06. 2024 11.09 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe aplikovaná matematika 

Termín obhajoby: 15. júl 2024 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F1 108, FMFI UK

Téma dizertačnej práce: Analýza garantovaného fondu dôchodkového systému na Slovensku

Uchádzač: Mgr. Matúš Padyšák

Školiteľ doktoranda: doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.
Členovia: doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD., doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD., doc. RNDr. Mária Trnovská, PhD., doc. RNDr. Zuzana Chladná, Dr., doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.
Oponenti: prof. Ing. Emília Zimková, PhD., doc. RNDr. Jana Špirková, PhD., Mgr. Tomáš Miklošovič, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN