Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Hana Vrbovská (22.8.2018)

v stredu 22.8.2018 o 10:00 hod. v miestnosti F1/364


23. 07. 2018 13.06 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore biofyzika

Termín obhajoby: 22. augusta 2018 o 10:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F1/364

Téma dizertačnej práce: Funkcionálne nanoštruktúry ako cielené prenášače liečiv v terapii

Uchádzač: Mgr. Hana Vrbovská

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc. 

Komisia pre obhajobu: 

Predseda: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.
Členovia: prof. Ing. Július Cirák, CSc., doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc., doc. Ing. Martin Weis, PhD., doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
Oponenti: prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc., RNDr. Karol Ondriaš, DrSc., RNDr. Andrej Krafčík, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce