Odborný asistent na KTFDF (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru teoretickej fyziky a didaktiky fyziky


30. 07. 2018 10.09 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

vysokoškolský učiteľ - odborný asistent 

na Katedru teoretickej fyziky a didaktiky fyziky 

Požiadavky:

Dosiahnuté odborné vzdelanie:  VŠ vzdelanie 3. stupňa, odbor: teória vyučovania fyziky alebo príbuzný.

Vedecko-výskumná prax v špecializácii Teória vyučovania fyziky. Požadujú sa skúsenosti so zariadeniami a softvérom školského, počítačom podporovaného, prírodovedného laboratória na úrovni tvorcu aktivít pre žiakov.

Schopnosť samostatného riešenia úloh rozvoja vedy, dokumentovaná publikačnou činnosťou.

Skúsenosti s prácou pri riešení projektových úloh.

Pedagogická činnosť – cvičenia a prednášky týkajúce sa hlavne didaktiky fyziky základnej a strednej školy.

Termín nástupu: november 2018.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite do 15 dní od uverejnenia    na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty