Dodatočné prihlášky na bakalárske štúdium

Možnosť podávania dodatočných prihlášok na bakalárske štúdium na ak. rok 2018/2019 pre študentov, ktorí spĺňajú kritéria na prijatie bez prijímacích skúšok. Termín do 24.8.2018.


26. 06. 2018 10.15 hod.
Od: Iveta Gašparová

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK ponúka možnosť dodatočného podávania prihlášok na vybrané bakalárske študijné programy LEN pre študentov, ktorí SPĽŇAJÚ KRITÉRIÁ na prijatie bez prijímacích skúšok: 

 • na nižšie uvedené študijné programy úspešní riešitelia krajského alebo celoštátneho kola olympiády z aspoň jedného profilového predmetu v kategóriách A alebo B, organizovanej MŠVVŠ SR, Jednotou slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskou informatickou spoločnosťou alebo úspešní účastníci celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore, ktorý je ich profilovým predmetom alebo úspešní riešitelia celoštátneho kola Turnaja mladých fyzikov, ak je fyzika ich profilovým odborom (Tabuľka 2);
 • Fyzika a Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika
  A. hodnotenie z fyziky a matematiky na koncoročnom vysvedčení v 1. - 3. ročníku nie horšie ako 2, ALEBO
  B. maturita z fyziky s hodnotením nie horším ako 2, ALEBO 
  C. percentil aspoň 60 z autorizovanej skúšky z matematiky 
 • Biomedicínska fyzika:
  A. hodnotenie z fyziky a matematiky na koncoročnom vysvedčení v 1. - 3. ročníku nie horšie ako 2 a hodnotenie z biológie na koncoročnom vysvedčení v 1. - 3. ročníku nie horšie ako 1, ALEBO
  B. maturita z fyziky alebo z chémie alebo z biológie s hodnotením nie horším ako 2
 • Informatika:
  A. percentil aspoň 50 z autorizovanej skúšky z matematiky A maturita z informatiky, ALEBO
  B. percentil aspoň 75 z autoritovanej skúšky z matematiky
 • Aplikovaná informatika
  A. percentil 50 z autorizovanej skúšky z matematiky ALEBO
  B. maturita z aspoň jedného profilového predmetu
 • Bioinformatika:
  A. percentil aspoň 75 z autorizovanej skúšky z matematiky, ALEBO
  B. maturita z matematiky, informatiky, chémie alebo biológie s hodnotením nie horším ako 1
 • Matematika a Poistná matematika
  A. maturita z matematiky a percentil aspoň 80 z autorizovanej skúšky z matematiky
 • Manažérska matematika:
  A. maturita z matematiky a percentil aspoň 90 z autorizovanej skúšky z matematiky
 • Učiteľské kombinácie (okrem uMTv)
  A. maturita z aspoň jedného profilového predmetu ALEBO 
  B. percentil aspoň 60 z autorizovanej skúšky z matematiky
  poznámka: pre učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a informatiky sa predpokladá znalosť angličtiny na úrovni B2.

Termíny podania dodatočných prihlášok: 

 • do 10.7.2018 pre študentov, ktorí chcú požiadať o ubytovanie (v zmysle Pravidiel prideľovania ubytovania)
 • do 24.8.2018 pre študentov, ktorí nemajú záujem o ubytovanie 

Prihlášky sa podávajú buď v písomnej forme (vrátane príloh - podpísaný životopis, overená fotokópia maturitného vysvedčenia, doklad o zaplatení poplatku 33 €) alebo prostredníctvom fakultnej elektronickej prihlášky (prihlášku nie je potrebné vytlačiť, posielate len nevyhnutné prílohy, ktoré systém uvedie v záverečných pokynoch po podaní prihlášky).

Platnosť výsledkov z maturity a autorizovanej skúšky z matematiky je 4 roky (viď kritériá).

Banka: Štátna pokladnica 
Účet: 7000138327/8180 
IBAN: SK 888180000007000138327
Variabilný symbol:
  •  bakalárske: 800
Špecifický symbol: číslo občianskeho preukazu (to isté, aké ste uviedli v prihláške, ale bez písmen)

 

Informácie o bakalárskych študijných programoch

Informácie o prijímacom konaní