Podnikové štipendium pre ak. rok 2023/2024

Štipendium je určené študentom a prijatým uchádzačom 3. stupňa vysokoškolského štúdia na FMFI UK. Termín na podávanie prihlášok je 13.9.2023.


04. 09. 2023 21.29 hod.
Od: Tomáš Vinař

Spoločnosť Geneton s.r.o. v zmysle Zmluvy o štipendijnom programe podľa paragrafu 97a Zákona o vysokých školách uzavretej s FMFI UK vypisuje výzvu na podávanie žiadostí o podnikové štipendium na obdobie akademického roka 2023/2024 pre študentov a prijatých uchádzačov o štúdium 3. stupňa vysokoškolského štúdia FMFI UK v študijných programoch Informatika a Aplikovaná matematika, ktorých téma dizertačnej práce súvisí s výskumom a vývojom spoločnosti v oblastiach genomiky, bioinformatiky a bioštatistiky. 

Celkový objem alokovaných prostriedkov na obdobie: 14 760 EUR
Výška štipendia: max. 850 EUR mesačne, podľa rozhodnutia komisie
Predpokladaný počet pridelených štipendií: 2

V rámci tejto výzvy sú stanovené podporované oblasti výskumu: sekvenčná bioinformatika variability genómov (od vírusov po ľudský genóm); korelačná analýza genomickej variability vírusových patogénov a ich hostiteľov; štatistické metódy na detekciu, charakterizáciu a monitoring vybraných ochorení a patogénov

Záujemcovia podávajú žiadosť o štipendium do 13.9.2023 e-mailom na adresu stipendium-genetong.fmph.uniba.sk

Žiadosť pozostáva z listu, ktorý obsahuje najmä informácie potrebné pre vyhodnotenie žiadosti (meno a priezvisko uchádzača, tému a školiteľa dizertačnej práce, motivačný list so stručným popisom ako téma súvisí s podporovanými oblasťami výskumu, zhrnutie doterajších akademických a vedeckých výsledkov) a profesijného životopisu uchádzača.              

Kontaktné osoby pre prípad otázok:
Tomáš Szemes, Geneton s.r.o., tomas.szemesgeneton.sk
Tomáš Vinař, FMFI UK, tomas.vinar@fmph.uniba.sk

Podrobné podmienky podnikového štipendia sú definované v Zmluve o štipendijnom programe