Podnikové štipendium pre ak. rok 2022/2023

určené študentom a prijatých uchádzačom o štúdium 3. stupňa vysokoškolského štúdia FMFI UK, termín podávania prihlášok - 9.9.2022


30. 08. 2022 07.45 hod.
Od: Tomáš Vinař

Spoločnosť Geneton s.r.o. v zmysle Zmluvy o štipendijnom programe podľa paragrafu 97a Zákona o vysokých školách uzavretej s FMFI UK vypisuje výzvu na podávanie žiadostí o podnikové štipendium na obdobie akademického roka 2022/2023 pre študentov a prijatých uchádzačov o štúdium 3. stupňa vysokoškolského štúdia FMFI UK v študijných programoch Informatika a Aplikovaná matematika, ktorých téma dizertačnej práce súvisí s výskumom a vývojom spoločnosti v oblastiach genomiky, bioinformatiky a bioštatistiky. 

Celkový objem alokovaných prostriedkov na obdobie:  14760 EUR
Výška štipendia: max. 840 EUR mesačne, podľa rozhodnutia komisie
Predpokladaný počet pridelených štipendií: 2

V rámci tejto výzvy sú stanovené podporované oblasti výskumu: sekvenčná bioinformatika variability genómov (od vírusov po ľudský genóm); korelačná analýza genomickej variability vírusových patogénov a ich hostiteľov; štatistické metódy na detekciu, charakterizáciu a monitoring vybraných ochorení a patogénov

Záujemcovia podávajú žiadosť o štipendium do 9.9.2022 e-mailom na adresu stipendium-genetong.fmph.uniba.sk

Žiadosť pozostáva z listu, ktorý obsahuje najmä informácie potrebné pre vyhodnotenie žiadosti (meno a priezvisko uchádzača, tému a školiteľa dizertačnej práce, motivačný list so stručným popisom ako téma súvisí s podporovanými oblasťami výskumu, zhrnutie doterajších akademických a vedeckých výsledkov) a profesijného životopisu uchádzača.                                                                      

Kontaktné osoby pre prípad otázok:
Tomáš Szemes, Geneton s.r.o., tomas.szemesgeneton.sk
Tomáš Vinař, FMFI UK, tomas.vinarfmph.uniba.sk

Podrobné podmienky podnikového štipendia sú definované v Zmluve o štipendijnom programe