Aktuálne usmernenia na FMFI UK pre zimný semester 2020/2021

Upresnenia (zo dňa 17.9.2020) už skôr vydaných opatrení

Všeobecné opatrenia a informácie: 

Hromadné akcie, príležitosti: 

 • Museli sme pristúpiť k zrušeniu plánovanej oslavy k 40. výročiu vzniku fakulty, ktorá sa mala pôvodne konať 2.10.2020 vo Vodárenskom múzeu. Dôvodom je nariadenie regionálneho hygienika v Bratislave. Budeme sa snažiť zorganizovať túto spomienkovú spoločenskú akciu v najbližšom možnom termíne. Ostatné sprievodné akcie plánujeme zrealizovať podľa plánu.
 • Permanentný krízový štáb UK neodporúča rektorovi UK využiť inštitút rektorského voľna v priebehu zimného semestra, a to s cieľom znížiť mobilitu študentov. 

Výučba: 

 • Zúčastniť sa na pedagogickom procese je možné
  • iba v rúškach (s upresneniami uvedenými v časti so všeobecnými opatreniami),
  • v šachovnicovom sedení, pričom vo verejných miestnostiach sú žlto-čiernou farbou označené zakázané miesta,
  • po dezinfekcii rúk.
 • Nakoľko fakulta zabezpečí výučbu niektorých predmetov aj pre študentov Prírodovedeckej fakulty, informujeme Vás, že podpísaný prezenčný hárok (bez uvedenia čísla sedadla) zbiera vyučujúci a neodovzdáva ho na vrátnici! Tento postup sa aplikuje iba pre predmety, ktoré majú priradený kód Prírodovedeckej fakulty a výučba je nasadená v jej priestoroch.

Rozvrh - prezenčne: 

 • Odporúčame skrátiť výučbu predmetu o  5-10 minút, aby v miestnosti bolo možné vyvetrať. Z toho dôvodu žiadame opustiť miestnosť tak, aby dvere a okná (pokiaľ tam sú) boli otvorené a vetranie v akvárkach spustené na maximum.
 • Obmedzili sme výber športov na predmetoch telesnej výchovy a sú presmerované hlavne na outdoorové aktivity ako napr.  turistika, vodná turistika, kondičný beh, joga v prírode, discgolf, headis, tenis. Hodinová dotácia zostane zachovaná.

Manuál v prípade podozrenia alebo potvrdenia ochorenia COVID-19: 

 • Aktuálne sa pracuje na vytvorení unifikovaných elektronických formulároch pre študentov a zamestnancov, ktoré budú dostupné na webovej stránke univerzity. Tieto formuláre budú automatizované, prijateľné pre všetkých používateľov. O ich spustení Vás budeme informovať.
 • V prípade podozrenia alebo potvrdenia ochorenia COVID-19  majú študenti povinnosť kontaktovať e-mailom svoje študijné referentky na študijnom oddelení (ŠO), resp. referáte doktorandského štúdia (DRŠ) v prípade doktorandov a zamestnanci e-mailom personálne oddelenie fakulty (RPP).
 • Kým nebudú formuláre dostupné, ŠO, DRŠ a RPP budú informovať Permanentný krízový štáb UK (PKŠ UK) prostredníctvom e-mailu (coviduniba.sk) a  zasielať informácie podľa položiek:
  • Kedy sme sa o pozitivite dozvedeli?
  • Odkedy má osoba potvrdené ochorenie?
  • Ako sa nakazil – ak vieme.
  • Je to zamestnanec alebo študent?
  • Ak je to zamestnanec – s kým bol na fakulte/súčasti v kontakte za ostatných 14 dní, jeho pracovisko a kancelária.
  • Býva v niektorom z internátnych zariadení UK? Ak áno, v ktorom – čo najpresnejší údaj, ideálne aj číslo izby.
  • Zúčastnil sa na pedagogickom procese?
  • Aké kroky ste doteraz podnikli a aké ešte podniknete?
  • Je informovaný RÚVZ?
 • Ak študenti alebo zamestnanci s potvrdeným ochorením bývajú v ubytovacom zariadení UK, musia  zároveň kontaktovať aj vedenie internátov.
 • Úlohou kontaktných osôb na fakulte (ŠO, DRŠ, RPP) z pohľadu PKŠ UK bude zabezpečenie presunu týchto informácií smerom k PKŠ UK, preto je nesmierne dôležité postupovať podľa tohto návodu.
 • Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať v prípade výskytu pozitívne testovaného študenta alebo zamestnanca, aby ste túto informáciu smerom k médiám, resp. verejnosti, nekomunikovali samostatne. Všetky informácie, ktoré nám doručíte na COVID e-mail, evidujú aj na Oddelení pre vonkajšie vzťahy RUK, ktoré v tejto súvislosti môžete osloviť.

Upresnenia (zo dňa 11.9.2020) už skôr vydaných opatrení

Upresnenie vydaných usmernení 

 • V priebehu tohto týždňa budú všetkým študentom bakalárskeho a magisterského štúdia rozposlané dokumenty: on-line zdravotný dotazník a čestné vyhlásenie, ktoré bude treba vyplniť a odoslať do 17.9.2020.   
 • V prvom výučbovom týždni na začiatku semestra sú všetci zamestnanci fakulty povinní vyplniť dotazník o zdravotnom stave a pobyte v zahraničí za obdobie posledných 14 dní. Povinnosť poskytnúť údaje majú aj doktorandi, ktorí budú zabezpečovať pedagogickú činnosť v zimnom semestri.
 • Pokiaľ má osoba vstupujúca do priestorov fakulty zvýšenú teplotu (nad 37,4°C) alebo vykazuje príznaky ochorenia, vrátnik fakulty ju môže nepustiť na pôdu fakulty.

Výučba 

 • Na výučbe sa môže zúčastniť iba študent, ktorý má daný predmet riadne zapísaný v AIS-e, aby v prípade výskytu podozrenia na COVID-19 bolo možné dohľadať osoby. Vyučujúci je povinný viesť na každej hodine (aj na prednáškach) prezenčnú listinu, študent je povinný ju vyplniť (Príkaz rektora UK č. 14/2020 - Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK v Bratislave na zimný semester akademického roka 2020/2021). Postupuje sa podľa nasledujúcich pokynov:
  • vyučujúci predmetu z AIS-u vytlačí „Hárok pre internú potrebu“ (Evidencia štúdia --> VSES040 Evidencia hodnotenia študentov, nájsť príslušný predmet a cez Tlač vytlačiť hárok) na každú hodinu a na vrchnú časť papiera napíše dátum, čas a miestnosť konania hodiny, meno a podpis vyučujúceho,
  • študent sa podpíše do prvého stĺpca, do druhého stĺpca uvedie, v ktorom rade sedí (počíta sa to zdola, teda 1. rad je rad najbližší k tabuli) a do tretieho stĺpca uvedie, na ktorom sedadle sedí (počíta sa to sprava, aj v prípade, že v miestnosti sú osobitné lavice), všetko z pohľadu sediaceho študenta,
  • pokiaľ sú miesta očíslované, uvedie sa iba to číslo,
  • prvé dva týždne semestra prebiehajú opravné zápisy, môže sa teda stať, že v miestnosti budú osoby, ktoré sa nenachádzajú v pôvodnom zozname – takýto študent musí na konci hárku uviesť svoje meno a miesto, kde sedí (dodatočná informácia zo dňa 14.9.2020)
  • vyučujúci kontroluje, či počet prítomných súhlasí s počtom podpisov na hárku a po skončení hodiny vloží podpísaný hárok do pripravenej urny na vrátnici na matematike alebo fyzike ,
  • hárky sa odovzdávajú na dennej báze.
 • Pokiaľ vyučujúci zistí nedodržanie opatrení zo strany študentov, môže
  • študentov rozsadiť šachovnicovo,
  • vykázať z posluchárne v prípade, že nemajú rúško a ani po upozornení si nezakryjú ústa rúškom,
  • odmietnuť presun predmetu, ak by predmet mal byť presunutý do menšej miestnosti s nepostačujúcou kapacitou.

Usmernenia opatrení platné od 1.9.2020

Dekan a členovia vedenia FMFI UK pripravili opatreniach, ktoré sa týkajú zabezpečenia výučby a života na fakulte od 1. septembra. Opatrenia sú upresnené na podmienky FMFI UK a zohľadňujú usmernenia a nariadenia štátnych orgánov zo dňa 27.8.2020. 

Vzhľadom na to, že situácia sa môže dynamicky zmeniť, informácie budú dynamicky aktualizovné. 

Na stránkach UK nájdete aj všeobecné a stručné informácie a opatrenia Vedenia UK k aktuálnej epidemiologickej situácii a prijatých opatreniach na úrovni UK.
 

Všeobecné opatrenia a informácie: 

 • Pri vstupe a na posluchárni bude oznam, za akých podmienok študenti a vyučujúci môžu vstúpiť na fakultu a zúčastniť sa na pedagogickom procese (rúška, šachovnicové sedenie, dezinfekcia, odporúča sa zmeranie teploty).
 • Povinné je nosenie rúšok pre študentov počas výučby, pričom vyučujúci túto povinnosť nemá, pokiaľ je dodržaná vzdialenosť 2 metre od študentov.
 • Nosenie rúšok je povinné pre študentov, zamestnancov a hostí fakulty na chodbách a v spoločných priestoroch. 
 • Výnimku z nosenia rúšok majú osoby s príslušným lekárskym potvrdením.
 • Fakulta zabezpečí nákup rúšok, ktoré budú distribuované na pracoviská. Časť rúšok bude k dispozícii na vrátniciach.
 • Okrem nádob s dezinfekčnými prostriedkami, ktoré sú rozmiestnené na fakulte a v priestoroch posluchárni, fakulta zabezpečí aj niekoľko automatických dávkovačov dezinfekcie.
 • Fakulta nainštalovala ďalší teplomer (facescan) aj na vrátnici v pavilóne matematiky.
 • Pri vstupe na fakultu i počas dňa sa odporúča zmerať si telesnú  teplotu.
 • Podľa usmernenia rektora bude potrebné pred začiatkom výučbovej časti akademického roka 2020/2021 vyplniť on-line zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca a študenta. 

Hromadné akcie, príležitosti: 

 • V zimnom semestri akademického roku 2020/21 sa imatrikulácia a promócie rušia.
 • Zápisy do vyšších ročníkov prebiehajú elektronicky. Študenti prvého roku bakalárskeho štúdia a študenti prvého roku magisterského štúdia, ktorí neštudovali bakalárske štúdium na fakulte, sa budú zapisovať prezenčne. Analogicky budú prebiehať zápisy na doktorandské štúdium. Pri zápise budú dodržané bezpečné rozostupy. Pracovníčky Študijného oddelenia budú chránené plexisklovou bariérou.
 • Tradičné sústredenie pre prvý rok bakalárskeho štúdia („Sústredenie pre prvákov“) sa zrealizuje dištančnou formou, bude vytvorená stránka s videami a kanálmi na on-line prístup.
 • Zamestnancom a študentom sa odporúča využiť aj iné stravovacie zariadenia, nie iba zariadenia na fakulte. Z prevádzkových a hygienických dôvodov ostane zavretý bufet v priestoroch F1. Pri vstupe do jedálne v pavilóne matematiky bude vyžadovaný bezpečný rozostup a odporúčanie využiť aj exteriérové sedenie.
 • Podujatia pri príležitosti 40. výročia vzniku fakulty v dňoch 2. a 5. októbra 2020 sa uskutočnia pri dodržaní aktuálne platných usmernení a nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR pre hromadné podujatia.
 • Zasadnutia kolektívnych orgánov akademickej samosprávy fakulty (akademický senát, vedecká rada), ako aj zasadnutia kolektívnych orgánov akademického senátu fakulty (predsedníctvo, komisie) budú prebiehať prezenčne pri dodržaní aktuálne platných usmernení a nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR pre hromadné podujatia.
 • Voľby do Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK v dňoch 13. a 14. októbra 2020 sa uskutočnia pri dodržaní aktuálne platných usmernení a nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR pre hromadné podujatia. 

Výučba: 

 • Ak študent pociťuje príznaky respiračného ochorenia, ostane doma. Počas 10 dní až do pominutia príznakov bude študentovi ospravedlnená neúčasť na vyučovaní a vyučujúci mu umožní napísať prípadné vymeškané písomky. Študent je povinný kontaktovať vyučujúceho, resp. spolužiakov ohľadom prebratej témy, aby doma mohol doštudovať vymeškané hodiny, pokiaľ to jeho zdravotný stav umožní.
 • Ak vyučujúci pociťuje príznaky respiračného ochorenia, ostane doma. Pokiaľ to zdravotný stav vyučujúceho umožní, výučbu zabezpečí on-line. V tomto prípade mu bude udelená práca na doma a nebude povinný čerpať PN. Pokiaľ vyučujúci musí zostať na PN, vedúci katedry zabezpečí náhradu za vyučujúceho.
 • V prípade výskytu pozitívneho testu v krúžku sa odporúča, aby výučba počas nasledujúcich 10 dní prebiehala on-line.  Vzťahuje sa to na všetky predmety, ktoré študent s pozitívnym testom navštevoval. Študent mailom nahlási svojej referentke na študijnom oddelení, ktoré predmety navštevoval, referentka o tom bezodkladne informuje príslušných vyučujúcich.
 • Na výučbe sa môže zúčastniť iba študent, ktorý má daný  predmet riadne zapísaný v AIS, aby v prípade výskytu podozrenia na COVID-19 bolo možné dohľadať osoby. Odporúča sa viesť na každej hodine prezenčnú listinu (aj na prednáškach).
 • Výučba sa plánujeme uskutočniť prioritne prezenčnou formou s obmedzeniami, resp. zmenami, ktoré sú uvedené v časti Rozvrh - prezenčne.
 • Vo vyšších  rokoch štúdia, v ktorých študenti už majú viac skúseností a zručností s dištančnou metódou výučby, môžu v odôvodnených prípadoch prebiehať vybrané prednášky aj dištančnou metódou. Potrebný je však súhlas vedúceho katedry a garanta programu. Podrobnosti sú uvedené v časti Rozvrh – dištančne. 
   

Rozvrh - prezenčne: 

 • Pokiaľ bude možné, v rozvrhu miestností bude jedna hodina okolo obeda vyhradená na upratovanie a dezinfekciu.
 • V miestnostiach na bežnú výučbu (obyčajné posluchárne, seminárne miestnosti) je odporúčané, aby bola využitá na fyzickú prítomnosť najviac polovica kapacity miestnosti a medzi študentmi boli zabezpečené rozostupy (šachovnicové sedenie).
 • V počítačovým učebniciach môže pri každom počítači  sedieť nanajvýš jedna osoba. Pokiaľ je možné, odporúča sa posunúť počítače od seba tak, aby tam bola čo najväčšia medzera. Na dosiahnutie tohto stavu je odporúčané zredukovať počet aktívne používaných  počítačov, pokiaľ je to možné.
 • Študentov na cvičeniach, pokiaľ to bude možné, budeme deliť na krúžky s menším počtom osôb.
 • Na tento semester sa zruší tradičné FMFI rozvrhové voľno v pondelok od 14:00 do 16:30. Do tohto termínu sa bude dať nasadiť rozvrh. Mali by tu byť však nasadené iba menšie prednášky (hlavne výberové) a cvičenia, ktoré majú ekvivalent aj v iný deň v týždni.
 • Na tento semester sa zruší rezervácia (v pondelok od 13.10 do 18.10) posluchárne F1 na celofakultné akcie.
 • V nevyhnutných prípadoch sa umožní nasadiť výučbu aj do posluchárne C s výnimkou pondelkov od 13:10 do 16:30, kedy je poslucháreň C rezervovaná na zasadnutia akademického senátu, vedeckej rady a pod.
 • Členovia akademického senátu (zamestnanci) a členovia VR majú svojim rozvrhárom nahlásiť, aby im v pondelok od 13:10 do 16:30 nebol nasadzovaný rozvrh.
 • Členovia akademických senátov FMFI UK a UK (študenti) majú neúčasť na výučbe ospravedlnenú v čase zasadnutia AS FMFI UK a AS UK (a taktiež v čase zasadnutia ich komisií).
 • Rozvrh musí byť rozdelený na celý týždeň, teda aj na piatok.
   

Rozvrh – dištančne: 

 • V prvom roku štúdia nie je odporúčaná dištančná forma výučby.
 • V rozvrhu musia byť vytvorené bloky na dištančné vyučovanie, aby študenti nemuseli striedať dištančné a prezenčné kurzy.
 • Vyučujúci musí nahlásiť rozvrhárovi, že príslušná výučba bude v odôvodnených prípadoch prebiehať dištančnou metódou. Na základe toho bude možno určiť deň (poldeň) na dištančnú výučbu pre príslušný študijný program.
 • Pokiaľ prednáška prebieha dištančnou metódou, je nutné zachovať rozvrh a výučba musí prebiehať v rozvrhu stanovenom termíne.