Promócie

Promócie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia v akademickom roku 2016/20167

Bakalárske štúdium 

29.9.2017 

9:00 hod.Fyzika
11:00 hod.Ekonomická a finančná matematika, Poistná matematika, Biomedicínska fyzika
13:00 hod.Aplikovaná informatika, Matematika, Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika
15:00 hod.

Manažérska matematika, Informatika, učiteľské študijné programy (matematika - fyzika, matematika - informatika, matematik - deskriptívna geometria, matematika - telesná výchova)

Magisterské štúdium 

29.9.2017 

9:00 hod.absolventi magisterských študijných programov (štátne skúšky v auguste)

Na slávnostné promócie si so sebou prineste občiansky preukaz!

Nástup promovaných je hodinu pred promóciou (nácvik) v aule Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí č. 6. V súvislosti s hladkým priebehom slávnostného aktu žiadame absolventov, aby dodržali stanovený termín nácviku.

V zmysle Príkazu rektora č. 8/2004 bude slávnostná promócia umožnená len absolventom v spoločenskom oblečení (pre absolventov je povinný oblek/nohavice, sako a košeľa s viazankou , pre absolventky sú to šaty alebo kostým a uzavreté formálne topánky).

Originály neprevzatých dokladov o ukončenom vysokoškolskom štúdiu (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) na Oddelení študijných vecí UK po 20. decembri kalendárneho roku prechádzajú do trvalej úschovy Archívu UK a ich vydanie (na žiadosť absolventa) je spoplatnené (Smernica rektora UK 4/2010).